keyboard_backspaceНазад

 Література Центру 2012 – 2018 років

    1. Чемерис А. Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський вимір для України. Практичний посібник / [Чемерис А.]; Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні - DESPO” - К.: ТОВ “Софія-А”, - 2012. - 80 с.
    2. Семенченко А. І. Електронне урядування [Текст]: робоча навчальна програма для слухачів спеціальності 8.150103 / А. І. Семенченко, І. Б. Жиляєв - К.: НАДУ, 2012. - 144 с.
    3. Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління: монографія / за заг. ред. проф. В. В. Корженка; авт. кол.: В. В. Корженко, Н. С. Корабльова,       О. К. Чаплигін та ін.- Х.: НАДУ, 2012. - 492 с.
    4. Опорний конспект лекцій “Елктронне урядування”[Текст]. - К.: НАДУ, 2012. - 263 с.
    5. Електронне урядування: робоча навчальна програма дисципліни “Електронне урядування” для слухачів спеціальності 8.150103 “Управління суспільним розвитком” освітньо-кваліфікаційного рівня магістр / уклад. А. І. Семенченко та І. Б. Жиляєв. - К.: НАДУ, 2012. - 144 с.
    6. Застосування інтерактивних технологій у галузі знань «Державне управління» зб. метод. матеріалів з дидактики вищої шк. / за заг. ред. М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. - К.: НАДУ, 2012. - 240 с.
    7. Тренінг у професійній самореалізації державних службовців: матеріали наук.-методол. семінару (Київ, 23 листоп. 2011 р.) / редкол.: К. О. Ващенко (голова), Ю. П. Сурмін, С. В. Загороднюк, Р. А. Науменко, Л. М. Гогіна. - К.: НАДУ, 2012. - 128 с.
    8. Посібник з підвищення кваліфікації в сфері дидактики вищої школи. - Київ6 Фенікс, 2012. - 218 с. (пол. 3 - 2 прим.).
    9. Інтерактивні методи навчання: Навч. Посібник. / За заг. ред. П. Шевчука і П. Фенриха. - Щецінь: Вид-во WSAP, 2005. - 170 с.
    10. Тимощук В. Адміністративні послуги: посібник / [В. Тимощук]; Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні - DESPRO”. - К.: ТОВ “Софія-А”. - 2012. - 104 с.
    11. Дзюба С. В. Електронне урядування [Текст]: опорний конспект лекцій з теми                        е – урядування / С. В. Дзюба, І. Б. Жиляєв. - Київ: К.І.С., 2012. – 264 с.
    12. Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник / [Берданова О., Вакуленко В.]; Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні - DESPO” - К.: ТОВ “Софія-А”. - 2012. - 88 с.
    13. Прудиус Л. В. Управління якістю професійного навчання державних службовців в Україні: [Текст]: моногр. / Л. В. Прудиус [за заг. ред. Дубенко С. Д.]. - Київ, 2012. - 232 с.
    14. Толкованов В. В. Кластери в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування: довідник / [В. В. Толкованов, М. В. Канавець, Р. Ю. Савонюк, О. А. Нетецька]; під ред. В. В. Толкованова. - Київ -Сімферополь: ВД “АРІАЛ”, 2012. - 248 с.
    15. Розвиток лідерства [Текст] / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Кікоть, Є. Барань, Т. Федорів; за заг. ред. І. Ібрагімової. - К.: Проект «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні», 2012. - 400 с.
    16. Лідерство в державному управлінні: збірник доповідей щорічних Рішельєвських академічних читань (Одеса, 21-23 вересня 2011 р.) / ред. кол.: В. В. Толкованов (голов. ред.)[та ін.]. - Одеса: Юридична література, 2012. - 272 с.
    17. Гендерні підходи у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування: Матеріали міжн. наук.-практ.конф. (1 червня 2012 р., Луцьк) / За наук. ред. Т. М. Литвиненко, В. Я. Малиновського, О. Я. Ярош. - Луцьк: СПД Гадяк Ж. В., 2012. - 204 с.
    18. Доступ до публічної інформації: навч. посібник для державних службовців. - К.: 2012. - 22 с.
    19. Аналіз практики діяльності структурних підрозділів органів виконавчої влади, відповідальних за зв’язки з громадськістю та запровадження проведення оцінки такої діяльності. - К.: 2012. - 24 с.
    20. Кращі практики муніципального розвитку на прикладі переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2012 року: збірник проектів та програм переможців / уклад. С. В. Маліков, О. М. Гарнець, О. А. Тертишна, О. В. Бурий, М. В. Куля, А. А. Авоян, Ю. А. Сак - К.: ТОВ «Ніка-Прінт», 2013.-119 с.
    21. Основи гендерного аналізу [Текст]:навч. посіб. / уклад. О. Рудік. - К.: К.І.С., 2013.- 112 с.
    22. Основи гендерного аналізу. Тестові завдання для перевірки знань з тематичного семінару. Методичні рекомендації щодо складання тестових завдань [Текст]: / уклад.                      О. Рудік. - К: К.І.С., 2013.- 12 с.
    23. Основи гендерного аналізу. Програма тематичного семінару для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування [Текст]: навч. посіб. / уклад. О. Рудік. - К.: К.І.С., 2013.- 12 с.
    24. Пірен М. І. Політико-управлінська еліта України: соціо-психологічний аналіз: монографія / М. І. Пірен. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. - 424 с.
    25. Формування регіонального лідера: навчання впродовж життя: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Баюка М. І., Гатман Т. В. - Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2013. - 311 с.
    26. Розвиток лідерських якостей: програма тренінгу / А. Б. Мудрик, Х. Ю. Шишкіна. - Луцьк: Вежа-Друк, 2013. - 120 с.
    27. Державна політика у сфері надання дозвільних послуг. Навч. посіб. / уклад. Рудік О.; за ред. В. Лисенка. - К.: К. І. С., 2013. - 120 с. (До посібника дається: програма тематичного короткострокового тематичного семінару для держ. службовців; тестові завдання для проведення вхідного тестування; тестові завдання для перевірки знань).
    28. Державна політика у сфері надання дозвільних послуг. Програма короткотермінового тематичного семінару для державних службовців. Методичні поради щодо застосування методу ситуаційного навчання [Текст]: / уклад. О. Рудік. - К.: К.І.С., 2013.- 20 с.
    29.  Державна політика у сфері надання дозвільних послуг. Тестові завдання для перевірки знань з тематичного семінару для державних службовців. Методичні поради з проведення підсумкового контролю [Текст]: навч. посіб. / уклад. О. Рудік. - К.: К.І.С., 2013.- 8 с.
    30. Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення: Матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. Конференції (14 листоп. 2013 р. м. Луцьк). - За наук. ред. Т. М. Литвиненко, В. Я. Малиновського. -  Луцьк: СПД Гадяк Ж. В., 2013. - 199 с.
    31. Надання адміністративних послуг: навч.-метод. Посібник для системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Уклад. Ліпенцев А. В. - К.: К. І. С., 2013. - 183 с.
    32. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація. [Текст]: навч. посіб. / уклад.О. Рудік. - К.: К.І.С., 2013.- 192 с.
    33. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація. Робочий зошит слухача тематичного семінару [Текст]: навч. посіб. / уклад. О. Рудік. - К.: К.І.С., 2013.- 60 с.
    34. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація. Програма тематичного семінару для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування [Текст]: навч. посіб. / уклад. О. Рудік. - К.: К.І.С., 2013.- 16 с.
    35. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація. Методичні рекомендації для викладача тематичного семінару [Текст]: навч. посіб. / уклад. О. Рудік. - К.: К.І.С., 2013.- 56 с.
    36. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація. Тестові завдання для перевірки знань з тематичного семінару [Текст]: навч. посіб. / уклад. О. Рудік. - К.: К.І.С., 2013. - 12 с.
    37. Вітчизняний та зарубіжний досвід навчання гендерному спрямуванню: анотована бібліографія та навчальні матеріали [Текст]: навч.посіб. / уклад. М. Скорик. - К.: К.І.С., 2013.- 28 с.
    38. Доступ до публічної інформації: навч.-метод. матеріали для тематичного короткотермінового семінару / укладачі: В. Малімон, С. Онищук. - 2-ге вид., доповн. - Івано-Фпаенківськ: Місто НВ, 2013. - 100 с.
    39. Каталог “європейських студій”: підвищення професійної компетентності фахівців у сфері європейської інтеграції / [упоряд.: Ю. В. Ковбасюк (кер. кол. Упоряд.), м. М. Білінська, Л. Є. Гаєвська, В. М. Сороко, Т. Б. Смолянська, Н. А. Денисова, Н. М. Єгорова]. - К.: НАДУ, 2015. - 323 с.
    40. Протидія торгівлі людьми в Україні. (збірник законодавчих актів) [Текст]. - Київ, ФО-П Немчінова І. П., 2013. - 96 с.
    41. Громадський рух Волині. Видання 2 [громадський бюлетень]: / управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Волинської обласної державної адміністрації. - К. - Волиньполіграф, 2013. - 150 с.
    42. Управлінське лідерство: колективна монографія / За заг. ред. В. В. Толкованова. - Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2013. - 600 с
    43. Особливості правопису, відмінювання та походження імен. - [Текст]: навч. посіб. / уклад. М. Волощак. - К.: «Марія Волощак», 2013.- 184 с.
    44. Грицяк І. А. Європейська інтеграція [Текст]: навч. посіб. / І. А. Грицяк, Д.І. Дзвінчук. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. - 464 с.
    45. Ю. Ганущак. Реформа територіальної організації влади / [Ю Ганущак - К]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні - DESPRO». - К.: ТОВ «Софія-А», 2013 - 160 с.
    46. Гарнець О., Гончарук О., Дмитрук Н., Ткачук А. Децентралізація в Україні: соціологічний погляд / [О. Гарнець, О. Гончарук, Н. Дмитрук, А. Ткачук - К]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні - DESPRO». - К.: ТОВ «Софія-А»,  2013 - 160 с.
    47. Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура та відносини з Україною [Текст]: навч. посіб. / кол. авт.; за заг. ред. проф. Д. І. Дзвінчук. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. - 592 с.
    48. Європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво України [Текст]: навч.- метод. комплекс / Д. І. Дзвінчук, М. П. Баран - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. - 76 с.
    49. Фонтен П. Європа у 12 уроках [Текст] / П. Фонтен. - К.: Представництво ЄС в Україні, 2013. - 80 с.
    50. Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення: Матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. конференції (14 листоп. 2013 р.). - Луцьк: 2013. - 15 с.
    51. Гром В. А. Фінанси місцевих органів самоврядування [Текст]: навч. посіб. / В. А. Гром, А. В. Кулай. - Луцьк, 2013. - 544 с.
    52. Філіпповський В. Запобігання корупції у місцевому самоврядуванні за участі громадськості [Текст]: практ. посіб. / В. Філіпповський, М. Кружилін. - Івано-Франківськ, 2014. - 96 с.
    53. Навчання дорослих: виклики, специфіка, інтерактивні методи. Український досвід в регіональному економічному розвитку. - [Текст]: посібник / О. Пашко. - Львів: Галицька видавнича спілка, 2014. - 108 с.
    54. Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення: Матеріали VIII Всеукраїнської наук.-практ. конференції (27 листоп. 2014 р. м. Луцьк). - За наук. ред. Т. М. Литвиненко, В. Я. Малиновського. - Луцьк: СПД Гадяк Ж. В., 2014. - 214 с.
    55. Волинь: фотопутівник.- Луцьк: 2014. - 72 с.
    56. Шевчук І. М. Історія створення Європейського Союзу [Текст]: відкрита лекція: метод. розробка/ І. М. Шевчук. - Луцьк Вежа-Друк, 2014. Вип. 7. - 28 с.
    57. НОВОВОЛИНСЬК. Прогулянка містом: путівник. - Нововолинськ : Видавнича група “Формат”, 2014. - 87 с.
    58. Інвестеційні пропозиції земельних ділянок Волинської області. - Луцьк: ВОРВП “Надстир’я”, 2014. - 123 с.
    59. Соловйов С. Г. Інформаційна складова державної політики та управління [Текст]: Монографія / С. Г. Соловйов. – Київ: К.І.С., 2015. – 320 с.
    60. Пазюк А. В. Інтеграція України в європейський інформаційний простір: виклики та завдання [Текст]: Монографія / А. В. Пазюк. - К: ФОП Клименко 2014. –212 с.
    61. Грицяк Н.В. Електронна демократія [Текст]: навч.-метод. матеріали / Н.В. Грицяк, С.Г Соловйов. - К.: НАДУ, 2015 - 66 с.
    62. Грицяк Н. В. Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства [Текст]: навч. посіб. / Н. В. Грицяк, Л. В. Литвинова. - К.: К.І.С., 2015. - 108 с.
    63. Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи: мат-ли наук.-практ. конф. за міжнародною участю (19-20 травня 2015 р., м. Київ) / за наук. ред. Н. В. Грицяк. - Вид-во «Тезис», 2015. - 226 c.
    64. Кукарін О. Б. Електронний документообіг та захист інформації [Текст]: навч. посіб. / О. Б. Кукарін. - К.: НАДУ, 2015. - 84 с.
    65. Посібник з прав людини для інтернет - користувачів та пояснювальний меморандум [Текст]: рекомендації СМ/Rес (2014)6 Комітету міністрів Ради Європи. - К.: Інжиніринг, 2015. - 56 с.
    66. Карлін М. І Світові офшорні центри: Навчальний посібник // М. І. Карлін. - К: Кондор-видавництво, 2015.- 424 с.
    67. Макнеймі Джо. Порушення прав людини онлайн. [Текст]: дослідження Джо Макнеймі. - К: Інжиніринг, 2015 - 36 с. (к. 21)
    68. Лідерство в місцевому самоврядуванні: словник Л 55 термінів / за заг. ред. В. А. Гошовської, Л. А. Пашко, А. К. Гука - Х.: Фактор, 2015. - 156 с. 9 (к.18)
    69. Викладання лідерства для посадових осіб та представників місцевого самоврядування: сутність, виклики, перспективи: матеріали Всеукраїнського круглого столу (Київ. 15 квітня 2015 року) / за заг. Ред. В. А. Гошовської, Л. А. Пашко, А. К. Гука. - Х.: Фактор, 2015. - 88 с.
    70. Організація та проведення занять за методом аналізу конкретних навчальних ситуацій (case-study) метод. рек. / [уклад.: М. М. Білінська, В М. Сороко, О. С. Бурба; наук. ред. Ю. В. Ковбасюка]. - К.: НАДУ, 2015. - 63 с.
    71. Інформаційна складова державної політики та управління: монографія / Соловйов С. Г. та ін.; за ред. держ. упр., проф. Грицяк Н. В.- Київ: К.І.С., 2015. - 320 с.
    72. Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України: розширена програма щорічної наук.- практ. конференції за міжнародною участю      (5-6 листопада 2015 р.). - Київ: Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні - DESPRO”, - 2015. - 32 с.
    73. Наталенко Н. В. «Розвиток місцевого самоврядування в Україні» / Н. В. Наталенко [Текст]: Щоквартальний аналітичний огляд - Ін-т громадян. сусп.-ва. - К.: ІКЦ «Легальний статус», 2015. –64 с.
    74. Національна академія державного управління при Президентові України: презентаційно-іміджеве видання (укр. та англ. Мовами) [Текст], - Київ: ТОВ “Вид-во Голос Уккраїни”, 2015. - 115 с.
    75. Дні інформаційного суспільства - 2015 (Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю [Текст]. - Київ, 2015. - 32 с.
    76. Світові офшорні центри: навч. посіб. //М.І. Карлін. – К. : Кондор-Видавництво, 2015.- 424 с.
    77. Борис Клімчук: ”Я - син волинської землі“. - Луцьк: Надстр’я, 2015. - 336 с.
    78. Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю ”Розвиток громадянських компетентностей в Україні“ (Київ, 17-18 березня 2016 р.) / за заг. ред. Ю. В., Ковбасюка, Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. - К.: НАДУ, 2016. - 308 с.
    79. Розвиток особистості в різних умовах соціалізації: колективна монографія / за наук. ред. професора Л. О. Калмикової, професора Г. О. Хомич. - К.: Видавничий Дім “Слово“, 2016. - 472 с.
    80. Бойко В. Українські голови в Баварії: як працює самоврядування. / В. Бойко; ред. Д. Казіміров; Чернігівський ЦППК. - Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2016. - 52 с.
    81. Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Збірник методичних матеріалів для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування / за заг. ред. Н. Г. Протасової. Ю. О. Молчанової.- К.: НАДУ, 2016. - 308 с.
    82. Земля Чірмуса і Оха: Краєзнавчі штрихи із минулого та сьогодення Черемського природного заповідника та його округи / В. Мельник, О. Бірюліна, С. Пащук. - Луцьк : Волиньполіграф, 2016. - 100 с.
    83. Сучасний екологічни стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області: кол. моногр. / В. О. Фесюк, С. О. Пугач, А. М. Слащук [та ін.] ; за ред. В. О. Фесюка. - К.: ТОВ ”Підприємство ”ВІ ЕН ЕЙ“ : 2016. - 316 с.
    84. Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3-4 листоп. 2016 р.) / за заг. Ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білінської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. - Київ: НАДУ, 2016. - 460 с.
    85. Бойко В. Українські голови в Баварії: як працює самоврядування / В. Бойко; ред. Д. Казіміров; Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. - Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2016. - 52 с.
    86. Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю ”Розвиток громадянських компетентностей в Україні“ (Київ, 17-18 березня 2016 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. - К.: НАДУ, 2016. - 308 с.
    87. Таран В. В., Тарнай В. А., Мазярчук В. М., Розлуцька А. Б. Функціонування Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (Є-Data). Навчально-методичний посібник. / За ред. В. Тарана - К: Центр політичних студій та аналітики, 2016, 40 с.
    88. Оцінка професійних компетентностей: тестові завдання для державних службовців. Навч.-метод. посіб. / Уклад. А. М. Андрейченко, К. І. Бондаренко, С. П. Ворона, Т. Т. Дмитренко, С. Є. Зелінський, О. В. Зінченко, Л. В. Котяш, Л. О. Сікорака, Н. М. Скороход, В. Г. Тимофієв. За заг. ред. С. Є. Зелінського. - Кіровоград: ЦППК, 2016. - 60 с.
    89. Реалізація Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»: досвід іноземних країн та поради для України / ІКЖЦ, Л. Нечипоренко, М. Руденко, О. Суслова - К.: ФОП Москаленко О. М., 2016. - 82 с.
    90. Стандарт освітньої діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Проект [Текст]. - К.: НАДУ, 2016. - 17 с.
    91. Протидія торгівлі людьми: збірник нормативно-правових актів. - Київ, 2016. - 196 с. (2 примірн.)
    92. Корисна інформація громадянам України: для тих, хто повертається до України після тривалого перебування за кордоном. - Київ, 2016. - 84 с. (
    93. Становлення інституту старости: перші кроки. Науково-практичний посібник / Кол.авт.: М. І. Баюк, М. І. Войт, Т. В. Гаман, О. Г. Гуменюк, І. Б. Ковтун, Р. Б. Примуш, І. В. Рижук, Л. П. Требик, С. В. Флентін. С. В. Циц / За заг. ред. Баюка, М. І. - Хмельницький: ФОП Мельник Ю. М. - 2017.- 225 с.
    94. Кліматичні фінанси: кол. моногр../ М.І. Карлін, Н. В. Проць, І.О. Цимбалюк ; за заг. ред. д-ра екон.наук, проф. М.І. Карліна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017.-184 с.
    95. Основи культури мовлення: особливості, поради, роздуми: навч. довід. /уклад. І.П. Левчук, Л.А. Матящук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 164 с.
    96. Психологія ПР-управління: навч. посіб./ А. Мітлош. – Луцьк : СПД                  Гадяк Ж.В., друкарня “Волиньполіграф”, 2017. – 67 с.
    97. Рідномовні обов'язки та мовна стійкість як перспектива розвитку України: навч. пос. //Л. Матящук. – Луцьк : СПД Гадяк Ж.В., друкарня “Волиньполіграф”, 2017. – Вип. 3.- 11 с.
    98. Романюк Н.І. Дипломатичний протокол та етикет: навч.-метод. посіб. /  Н. І. Романюк. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. - Вип. 2. - 48 с.
    99. В. М. Олуйко, Р. Б. Примуш Надання державної допомоги суб’єктам господарювання: практичний порадник для органів місцевого самоврядування / За заг. ред. доктора наук з державного управління, професора, Заслуженого юриста України В. М. Олуйко - К.: ТОВ ”Видавництво ”Юстон“, 2017.- 258 с.
    100. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченко, В. М. Дрешлака. - К.: 2017
    101.  Розвиток інклюзивної соціальної політики в України: програма тематичного короткострокового семінару для інститутів підвищення кваліфікації місцевих рад (оновлена) / уклад.: В. А. Гошовська, Л. І. Даниленко, н. Б. Ларіна та ін. - Київ: НАДУ, 2017. - 20 с.
    102. Професійний розвиток державних службовців в країнах Східного партнерства: результати порівняльного дослідження реформи державної служби (збірка матеріалів) / [М. Канавецькер. Авт. Колективу), Ю. Лихач, А. Куля; за заг. ред. К. Ващенка]; пер. з анг. І. Бєдобратова, О. Ричанська, Ю. Федина. - К: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2017. - 108 с.
    103. Протидія торгівлі людьми в Україні: навч.-метод. посібник до спецкурсу / автори-упорядники: Е. Мручковська, Н. Пахом’юк, О. Кочерга; за заг. ред К. Левківського та ін. - К.: ВАІТЕ. 2017.- 88 с.
    104. Система місцевих платежів в Україні: теорія, історія, перспективи [Текст]: кол. моногр. / [М. І. Карлін, ІО. М. Карліна, Л. В. Єлісєєва та ін.] за заг. ред. М. І. Карліна, І. О. Цимбалюк - Луцьк: Вежа-Друк, 2017.- 188 с.
    105. Кліматичні фінанси [Текст] : кол моногр. / М. І. Карлін, Н. В. Проць, О. І. Цимбалюк [та ін] ; за заг. ред. д-ра екон. наук., проф. М. І. Карліна - Луцьк: Вежа-Друк, 2017. - 184 с.
    106. Історія становлення / за заг. ред. Дергуна А. С. - Київ: Асоціація ЦНАП, 2017. - 40 с.
    107. Система місцевих платежів в Україні: теорія, історія, перспективи: кол. моногр./ за заг. ред. М.І. Карліна, І.О. Цимбалюк – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 188 с.
    108. Юхимюк О.М. Сучасний стан та основні тенденції становлення України як соціальної правової держави в контексті європейського досвіду / О.М. Юхимюк. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – Вип. 2. -12 с.
    109. Служба в органах місцевого самоврядування в країнах східного партнерства / за заг. ред. д. політ н., проф. К. Ващенка - Київ: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського союзу, 2017. - 49 с.
    110. Служба в органах місцевого самоврядування в країнах східного партнерства / за заг. ред. д. політ н., проф. К. Ващенка - Київ: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського союзу, 2017. - 55 с.
    111. Нормативно-правове забезпечення професіоналізації служби в органах мівцевого самоврядування в умовах децентралізації влади - Київ: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського союзу, 2017. - 20 с.
    112. Р. Б. Примуш, К. М. Гочачілов, В. В. Луцюк, Є. І. Шмиров, Т. В. Сікорська, О. А. Андрійчук, А. В. Ромах, В. Г. Гайковська, О. П. Галімова Інструменти розвитку об’єднаних  територіальних громад в умовах децентралізації влади / За заг. ред. доктора наук з державного управління, професора, Заслуженого юриста України В. М. Олуйко. - К.: Ваіте, 2017. - 432 с.
    113. Планування та виконання місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу: Навчальний посібник / [за заг. ред. В. В. Зубенка]; ІБСЕД, Проект ”Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження“. - [6-те видання, випр. та доп.] - К, 2017. - 144 с.
    114. Формування публічної служби, чутливої до людей з особливими потребами: цифрові технології: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 10 листопада 2017 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білінської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської. - Київ: НАДУ, 2017. - 296 с.
    115. Гендерна рівність: презент. мат-ли / уклад.О.Ярош. – Луцьк, 2017. – 66 сл.
    116. Використання інструментів е-демократії для комунікації місцевої влади та громадськості: презент. мат-ли / уклад. М. Наход. – Луцьк, 2017. – 65 сл.
    117. Державна політика у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: презент. мат-ли / уклад. О.Саско. – Луцьк, 2017. – 28 сл.
    118. Електронне урядування та електронне навчання: досвід Естонії: презент. мат-ли / уклад. О.Герасимчук. – Луцьк, 2017. – 65 сл.
    119. Електронні та адміністративні послуги: національний та місцевий рівень : презент. мат-ли / уклад. В. Сарай. – Луцьк, 2017. –20 сл.
    120. Енергозбереження в Україні: презент. мат-ли / уклад. В. Загоруйко. – Луцьк, 2017. – 25 сл.
    121. ЄС – міжнародна організація: презент. мат-ли / уклад. Н. Романюк. – Луцьк, 2017. – 42 сл.
    122. Закон України “Про державну службу”: презент. мат-ли / уклад. О. Лавренчук. – Луцьк, 2017. – 41 сл.
    123. Законодавство України в сфері національної програми інформатизації та зміни до нього: презент. мат-ли / уклад. А. Семенченко. – Луцьк, 2017. – 65 сл.
    124. Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор забезпечення економічного розвитку регіону: презент. мат-ли / уклад. О.Урбан. – Луцьк, 2017. – 23 сл.
    125. Інструменти електронної демократії в Україні 2017: презент. мат-ли / уклад. В. Павлюк. – Луцьк, 2017. – 9 сл.
    126. Інструменти оцінювання результатів службової діяльності державних службовців: презент. мат-ли / уклад. Г. Кизименко. – Київ, 2017. – 18 сл.
    127. Методи та форми взаємодії старост із територіальною громадою: презент. мат-ли / уклад. І.Гайдучик. – Луцьк, 2017. – 22 сл.
    128. Мистецтво публічного виступу: навч.-метод. мат-ли / уклад. І.П. Левчук. - Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – Вип. 2. – 18с.
    129. Міжмуніципальне співробітництво. Встановлення корисних та продуктивних зв'язків із сусідами: презент. мат-ли / уклад. О. Урбан. – Луцьк, 2017. – 12 сл.
    130. Мовне законодавство в Україні й у світі: презент. мат-ли / уклад. Л.Тиха. – Луцьк, 2017. – 14 сл.
    131. Надання адміністративних послуг громаді: презент. мат-ли / уклад. А. Пархом'юк. – Луцьк, 2017. – 11 сл.
    132. Організація кадрової роботи з питань державної служби: ведення особових справ, особових карток та трудових книжок державних службовців: презент. мат-ли / уклад. О. Кучинська. – Луцьк, 2017. – 5 сл.
    133. Організація роботи агросадиб: практ. реком. /уклад. Л. Куренчук. - Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – 25 с.
    134. Організація роботи зі зверненнями громадян : метод. реком. / уклад. О.Ф.Матвійчук. – Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – Вип. 3. – 36 с.
    135. Основи культури писемного фахового мовлення: практикум / уклад.               І.П. Левчук. - Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – Вип. 3. – 14 с.
    136. Поняття дискримінації. Визначення дискримінації: презент. мат-ли                    / уклад. В.Єлов. - Луцьк, 2017. – 11 сл.
    137. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: практ. реком. /уклад. Л. Куренчук. - Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – .20 с.
    138. Порядок проведення конкурсу на заняття посад державної служби. Забезпечення оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на заняття посад державної служби: презент. мат-ли / уклад. О. Кучинська. – Луцьк, 2017. – 19 сл.
    139. Правовий захист працівників органів державної влади в Україні: презент. мат-ли / уклад. О. Лавренчук. – Луцьк, 2017. – 9 сл.
    140. Практичне застосування нового плану рахунків: практ. реком. / уклад. С.О. Наумук – Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – 17 с.
    141. Практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад: практ. мат-ли / м.Київ, в рамках проекту “Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні” USAID, 2017. – 39 с.
    142. Про актуальні питання виконання проекту ЄС “ЦНАП як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади” у контесті створення ЦНАП в ОТГ: презент. мат-ли / уклад. Р. Матвійчук. – Луцьк, 2017. – 24 сл.
    143. Проблемні питання, що виникають в процесі формування спроможних об’єднаних територіальних громад. Аналіз галузевого законодавства щодо питань децентралізації: презент. мат-ли / уклад. А. Погорілий. – Луцьк, 2017. – 36 сл.
    144. Протидія торгівлі людьми в Україні: навч.-метод. мат-ли / уклад. Н.В. Пахом'юк Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – 18 с.
    145. Протидія торгівлі людьми, ідентифікація постраждалих та робота з ними: презент. мат-ли / уклад. В. Вальчук. – Луцьк, 2017. – 48 сл.
    146. Проходження служби в органах місцевого самоврядування: презент. мат-ли / уклад. О. Кучинська. – Луцьк, 2017. – 14 сл.
    147. Проходження служби в органах місцевого самоврядування. Ведення кадрової роботи в органі місцевого самоврядування: презент. мат-ли / уклад. О. Кучинська. – Луцьк, 2017. – 71 сл.
    148. Публічна політика управління та розвиток інформаційного суспільства: презент. мат-ли / уклад. М. Войтович. – Луцьк, 2017. – 17 сл.
    149. Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин: презент. мат-ли / уклад. А. Погорілий. – Луцьк, 2017. – 24 сл.
    150. Розвиток основних комунікативних компетенцій співробітників Центрів надання адміністративних послуг: презент. мат-ли / уклад. О.Вороніна, Т. Горобець. – Київ, фонд Східна Європа 2017. – 56 с.
    151. Роль і місце України в системі сучасних міжнародних відносин: презент. мат-ли / уклад. Н. Романюк. – Луцьк, 2017. –34 сл.
    152. Складові іміджу ділової людини: презент. мат-ли / уклад. Т.Федотова. – Луцьк, 2017. – 33 сл.
    153. Стан і перспективи розвитку системи надання адміністративних послуг: презент. мат-ли / уклад. І.Тимощук. – Луцьк, 2017. – 13 сл.
    154. Староста в ОТГ. Взаємовідносини з радою та виконкомом: презент. мат-ли / уклад. А. Пархом'юк. – Луцьк, 2017. – 8 сл.
    155. Староста в системі місцевого самоврядування в Україні. Правові засади в діяльності старости: презент. мат-ли / уклад. А. Пархом'юк. – Луцьк, 2017. – 18 сл.
    156. Стиль та імідж ділової людини: презент. мат-ли /уклад. І. Левчук. – Луцьк, 2017. – 30 сл.
    157. Стиль та імідж ділової людини: теоретичний мінімум / навч.-метод. мат-ли/ уклад. І.П. Левчук. - Луцьк : Волинський ЦППК, 2017. – Вип.2. – 16 с.
    158. Сучасний стан та основні тенденції становлення України як соціально-правової держави в контексті європейського досвіду: презент. мат-ли / уклад. О.Юхимюк. – Луцьк, 2017. – 20 сл.
    159. Утиски української мови: презент. мат-ли / уклад. Л.Тиха. – Луцьк, 2017. – 17 сл.
    160. Дослідження потреб у навчанні представників органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад: результати соціологічного дослідження аналітичний звіт. - 2017. - 44 c.
    161. Ващенко К. О. Професійна підготовка державних службовців: теорія, методологія, практика: монографія / К. О. Ващенко. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. - 416 с.
    162. Практика застосування Закону України ” Про державну службу“: практичний посібник / С. В. Онищук. - Івано-Франківськ; Дрогобич: Коло, 2017. - 184 с.
    163. Децентралізація державного управління та розвиток місцевого самоврядування в контексті європейської практики: Матеріали наук.-практ. конф. Тези доп. (2-3 жовтня 2018 р.) / Відп. ред. В. Я. Малиновський. - Луцьк: СПД Гадяк Ж .В., 2018. - 154 с.
    164. Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку. Розширена програма щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, присвяченої 100-річчю держаної служби в Україні. - Київ, 25 травня 2018 - 52 с.
    165. Психічне здоров’я публічних службовців: Матеріали дослідження / авт. кол.: Д. П. Власюк, О. В. Кихтюк, А. В. Кульчицька, Т. В. Федотова та ін. - Луцьк: Волиньполіграф, 2018. - 116 с.
    166. Психічне здоров’я працівників державних установ: [Текст]: монографія / Д. П. Власюк, Л. В. Зфсєкіна, О. В. Кихтюк та ін. / за заг. ред. Л. В. Засєкіної, А. В. Кульчицької. - Луцьк: Вежа-Друк, 2018. - 148 с.
    167. План дій старости: 12 років успішного старту: За програмами “U-LEFD з Європою”, Європейського Союзу та його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі, Щвеції. - Дніпро: ПП Тремпольцев, 2018. - 108 с.