keyboard_backspaceНазад

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора центру
15.09.2014 № 132
ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-методичну раду Волинського обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій

1. Загальні положення
 • Навчально-методична рада (далі – рада) Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі – Центр) створюється відповідно до Статуту центру для спрямування і розвитку освітньої діяльності центру з метою надання високоякісних освітніх послуг, актуалізації змісту навчання відповідно до потреб держави, регіону та особистісних потреб слухачів, методичного забезпечення навчального процесу.
 • Навчально-методична рада є дорадчо-консультативним органом Центру. Склад ради формується на громадських засадах.
 • У своїй діяльності рада керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства освіти і науки України, Статутом, внутрішніми документами центру та цим положенням.
 • Робота ради планується на календарний рік. План затверджується директором Центру.

2. Основні завдання

 • Визначення змісту, форм, методів і засобів підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ і організацій.
 • Активізація методичної, консультативної та інформаційної допомоги органам державної влади, органам місцевого самоврядування з питань підвищення кваліфікації.
 • Методичне забезпечення навчального процесу.
 • Сприяння запровадженню сучасних технологій реалізації змісту навчання, що передбачають його диференціацію, індивідуалізацію.
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення навчального процесу шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій, створення інформаційно-методичного ресурсу професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
 • Надання навчально-методичної, консультаційної, інформаційної допомоги в самоосвіті державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, працівникам державних підприємств, установ і організацій.
 • Підвищення методичної майстерності викладачів.
 • Організація науково-дослідної та експериментальної роботи за договорами з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності.

 

3. Функції

 • Аналіз стану та розгляд пропозицій з удосконалення методичного забезпечення навчального процесу та якості навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
 • Розробка пропозицій щодо використання в практичній роботі вітчизняного та міжнародного досвіду з питань підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
 • Розгляд і схвалення навчальних програм та навчально-методичних матеріалів.
 • Перевірка ефективності власних рішень (пропозицій, рекомендацій) через розгляд на черговому засіданні ради інформації про хід їх виконання.

 

4. Структура

 • Кількісний склад ради визначає голова ради.
 • Керівний склад ради - голова ради, заступник голови ради та секретар ради. За посадами заступником голови ради є керівник навчально-методичного відділу, секретарем ради – методист навчально-методичного відділу.
 • Членами ради є керівники структурних підрозділів центру, представники обласної державної адміністрації та обласної ради, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, науковці, викладачі вищих навчальних закладів Волині (за згодою).
 • Персональний склад ради затверджується наказом директора центру.
 • Організаційною формою роботи ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше, ніж один раз у квартал. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів ради.
 • Рішення ради оформляються у вигляді протоколів, пропозицій, які мають рекомендаційний характер. Протоколи ради веде секретар ради.
 • Питання, що потребують оперативного вирішення, можуть розглядатися шляхом опитування членів ради та оформлятися в установленому порядку.

 

5. Права і обов’язки

 • Створювати тимчасові творчі колективи з провідних наукових фахівців для виконання науково-дослідних і експериментальних робіт.
 • Одержувати в установленому порядку необхідні для її діяльності документи, матеріали.
 • Заслуховувати на своїх засіданнях інформації керівників відділів центру з питань, що належать до компетенції ради.
 • Члени ради мають право:
  • брати участь у підготовці питань, що розглядаються радою;
  • вносити пропозиції до плану роботи та рішень ради.
 • Члени ради зобов’язані:
  • брати участь у роботі засідань ради;
  • виконувати рішення ради.

 

6. Голова ради

 • Раду очолює директор центру.
 • Голова ради несе відповідальність за роботу ради.

 

7. Взаємодія

 • Рада взаємодіє в галузі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами та організаціями, з Національним агентством України з питань державної служби та його територіальним управлінням, Національною академією державного управління при Президентові України, Львівським регіональним інститутом Національної академії державного управління при Президентові України, регіональними центрами підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, іншими вищими навчальними закладами України та Волині.
 • Співпрацює з усіма структурними підрозділами Центру.